Τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών ως μοχλός ανάπτυξης καινοτόμων επιχειρήσεων

 

Περιττεύει να επισημάνουμε ότι η καινοτομία είναι η ατμομηχανή της ανάπτυξης. Η πυροδότηση μιας διαδικασίας ανακάλυψης προσδίδει στην οικονομία τον απαιτούμενο δυναμισμό. Κάτι ιδιαίτερα σημαντικό στην περίπτωση της ελληνικής οικονομίας που επιζητά εναγωνίως να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της προκειμένου να συμμετάσχει με ευνοϊκούς όρους στον παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας.

Οι επενδύσεις στην καινοτομία παρουσιάζουν ένα εγγενές ρίσκο καθώς η απόδοσή τους δεν είναι προδιαγεγραμμένη. Τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (equity) επιμερίζουν αυτό το ρίσκο και ταυτόχρονα μοχλεύουν τους διαθέσιμους πόρους. Στην Ελλάδα η αγορά του venture capital πριν το 2013 ήταν πρακτικά ανύπαρκτη. Και γι’ αυτό το λόγο καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική η δημόσια χρηματοδότηση για την προώθηση των επιχειρηματικών συμμετοχών. Ειδικά μάλιστα στη μετά τον covid-19 εποχή όπου οι συμφωνίες επιχειρηματικών συμμετοχών κατέγραψαν σημαντική μείωση στο πρώτο τρίμηνο του έτους (-10% στην Ευρώπη).

Το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Equifund) συστάθηκε το 2016 και  προικοδοτήθηκε αρχικά με 200 εκατ. ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) και 60 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF). Οι εταιρείες επιλέγονται από ανεξάρτητους fund managers που με τη σειρά τους έχουν επιλεγεί από το EIF. Οι πόροι του Equifund μοχλεύουν επιχειρηματικά κεφάλαια με συντελεστή 5, δηλαδή δημιουργούν συνολικά πέντε φορές μεγαλύτερες επενδύσεις. Είναι επίσης σημαντικό ότι το μεγαλύτερο μέρος της μέχρι σήμερα χρηματοδότησης αφορά σε νεοφυείς επιχειρήσεις (early stage window) σε ποσοστό 44%, ενώ το 38% χρηματοδοτεί καινοτόμα και ερευνητικά επιχειρηματικά σχέδια (innovation window). Ήδη εξήλθαν του Ταμείου οι δύο πρώτες ελληνικές εταιρείες (από τις 96 που έχουν ενισχυθεί μέχρι σήμερα), κάτι που υπογραμμίζει τις υπάρχουσες δυνατότητες και την ορθότητα της κατεύθυνσης στην οποία κινούμαστε.

Η πολιτική της ενίσχυσης των κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών πρόκειται να συνεχιστεί και να ενισχυθεί στο άμεσο μέλλον. Έχοντας ενεργοποιήσει τους τελευταίους μήνες μία σειρά χρηματοδοτικών  προϊόντων (επιδότηση επιτοκίου, κεφάλαιο κίνησης, εγγυοδοσία) για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, πρόθεση μας είναι στην επόμενη δέσμη χρηματοδοτικών εργαλείων να ενισχυθεί σημαντικά το equity. Στο σχεδιασμό των επόμενων μηνών περιλαμβάνεται η αύξηση της δημόσιας συμμετοχής στο Equifund, η λειτουργία ενός πιλοτικού προγράμματος επιχειρηματικών αγγέλων (business angels) για τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων σε πρώιμο στάδιο, η δημιουργία συν-επενδυτικού κεφαλαίου για την προσέλκυση ξένων θεσμικών επενδυτών σε ταχέως αναπτυσσόμενες ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς και η παροχή κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών στους τομείς της ενέργειας, της κυκλικής οικονομίας και βασικών υποδομών. Και βέβαια στην επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-2027 η διεύρυνση της χρήσης των χρηματοδοτικών εργαλείων αποτελεί προτεραιότητα για την αποτελεσματική αξιοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων πόρων.

Μία οικονομία που δεν καινοτομεί μακροπρόθεσμα είναι καταδικασμένη στη στασιμότητα. Γι’ αυτό και η ενίσχυση των νεοφυών επιχειρήσεων στα πρώτα τους βήματα αλλά και στην περαιτέρω ανάπτυξή τους αποτελεί βασικό άξονα της στρατηγικής μας για την προώθηση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας. Και η αξιοποίηση των κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών όπως το Equifund συμβάλλουν σημαντικά σε αυτό.

 

Άρθρο του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ κ. Δημήτρη Σκάλκου στο epixeiro.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο